JavaScript is disabled in your browser. Please enable it, it is necessary for this site to function correctly. Click here to see how you can enable JavaScript.
U bent hier: Voorwaarden

Klik hier om de gebruiksvoorwaarden te downloaden als pdf.

 

Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen

1.1 Na registratie op de website van THV RES Certification (hierna genoemd "RESCert") met de volgende url: rescert.be (de “Website”), kan een installateur/aanvrager (de “Gebruiker”) een aanvraag tot het verkrijgen van een certificaat van bekwaamheid van installateurs van kleinschalige hernieuwbare energiesystemen (het “Certificaat”) via de online toepassing op de Website indienen.

1.2 Onderhavige gebruikersvoorwaarden (de “Gebruikersvoorwaarden”) evenals de certificatieprocedure vermeld in artikel 2 (de “Certificatieprocedure”) (samen de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op de aanvraag van het Certificaat evenals op het gebruik van enig afgeleverd Certificaat.

1.3 Door de registratie op de Website erkent de Gebruiker dat hij/zij deze Voorwaarden heeft gelezen en deze integraal en onvoorwaardelijk aanvaardt. Aanvaarding van deze Voorwaarden impliceert tevens dat de Gebruiker volledig verzaakt aan de toepassing van eventuele eigen algemene voorwaarden.

2. Certificatieprocedure

De Certificatieprocedure zoals opgenomen op de Website bevat een overzicht van de verschillende soorten procedures en stappen die de Gebruiker dient te doorlopen (op de Website) voor de aanvraag tot het verkrijgen van het Certificaat.

3. Privacy

3.1 Via de Website worden gegevens (met inbegrip van persoonsgegevens) verzameld tijdens het registratieproces van de Gebruiker. De persoonsgegevens van de Gebruiker die verzameld worden zijn onder meer: naam, voornaam, adres, GSM-nummer/telefoonnummer, geboortedatum, nationaliteit, rijksregisternummer, e-mailadres. Andere gegevens van de Gebruiker die worden verzameld zijn: het eventuele KBO nummer samen met de datum van registratie van zijn/haar zelfstandige activiteit (indien van toepassing), betalingsmodaliteiten, type aanvrager, naam en adres van het examencentrum, datum afgifte getuigschrift door het examencentrum, data van de afgelegde examens. Gebruiker geeft hierbij zijn/haar ondubbelzinnige toestemming om deze (persoons)gegevens te verwerken overeenkomstig de voorwaarden vermeld in deze bepaling.

3.2 De door de Gebruiker meegedeelde persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens (zoals gewijzigd). RESCert treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking en zal de gegevens verwerken voor de volgende doeleinden: verwerking, opvolging en administratie van de aanvragen tot het bekomen van het Certificaat en het afleveren van Certificaten.

3.3 Elke Gebruiker heeft een inzage- en correctierecht inzake de op hem of haar betrekking hebbende gegevens die verwerkt worden. Dit inzage- en correctierecht kan rechtstreeks via de Website. De Gebruiker heeft tevens het recht om de aanmelding van RESCert in het register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te raadplegen.

3.4 RESCert neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de Gebruiker meegedeelde gegevens te waarborgen. De Gebruiker erkent echter dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. De Gebruiker erkent en aanvaardt derhalve dat de schade die de Gebruiker zou lijden door het onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben verkregen, nooit op RESCert kan worden verhaald.

4. Gebruik van het Certificaat

4.1 De Gebruiker erkent dat het verkregen Certificaat enkel mag gebruikt worden voor activiteiten gerelateerd aan de specifieke categorie(ën) en/of (technologie(ën) zoals vermeld op het Certificaat.

4.2 Het verkregen Certificaat mag door de Gebruiker worden vermeld op communicaties van de Gebruiker (zoals offertes, facturen, briefpapier, etc.) op voorwaarde dat duidelijk naar voren komt dat het Certificaat een certificaat betreft toegekend aan een persoon en niet aan een bedrijf (i.e. geen bedrijfslabel).

4.3 Het verkregen Certificaat is geldig voor de geldigheidsduur uitdrukkelijk gespecificeerd in het Certificaat. Het recht om het Certificaat te gebruiken/vermelden eindigt bij het verstrijken van de geldigheidsduur vermeld in het Certificaat.

4.4 Behoudens het voorafgaande schriftelijke akkoord van RESCert, zal de Gebruiker het toegekende Certificaat enkel in zijn geheel, zonder enige wijziging of aanpassing (i.e. in de vorm zoals door RESCert aan de Gebruiker overgemaakt), in haar commerciële activiteiten gebruiken.

4.5 Het Certificaat en de daarin weergegeven teksten, foto's, afbeeldingen, pictogrammen, lay-out zijn beschermd door intellectuele (eigendoms)rechten die toebehoren aan RESCert. De toekenning van een Certificaat kan onder geen enkel beding geïnterpreteerd worden als een overdracht van deze (intellectuele eigendoms)rechten.

5. Aansprakelijkheid

5.1 RESCert garandeert niet dat het indienen van een aanvraagdossier, en de betaling van de eventuele kosten die hiermee verband houden, de Gebruiker het recht geeft op het verkrijgen van een Certificaat. De aflevering van het Certificaat is afhankelijk van de naleving van de voorwaarden en van door de Gebruiker overgemaakte bewijsstukken zoals vermeld in de Certificatieprocedure. In geen geval kan de weigering tot afgifte van een Certificaat aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding of tot terugbetaling van de door Gebruiker gemaakte kosten in het kader van de aanvraagprocedure.

5.2 RESCert kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor de tijdelijke (gehele of gedeeltelijke) onbeschikbaarheid van de Website ten gevolge van technische storingen of enige andere oorzaak. RESCert kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor materiële of andere vergissingen opgenomen op de Website.

6. Diverse bepalingen

6.1 Indien een (gedeelte van een) bepaling van deze Voorwaarden niet afdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Voorwaarden niet beïnvloeden. De niet afdwingbare of strijdige bepaling zal automatisch geacht worden vervangen te zijn door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

6.2 Deze Voorwaarden en de Certificaten die door RESCert worden afgeleverd zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie en/of uitvoering van deze Voorwaarden en/of de Certificaten zullen uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de Rechtbanken te Brussel.